Lista aktualności Lista aktualności

Woda w lesie

Aby chronić i stopniowo poprawiać istniejący stan wody w lesie, Nadleśnictwo Tychowo…

Nadleśnictwo Tychowo jest beneficjentem projektu:„Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" w ramach III priorytetu " Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko". W ramach projektu powstały zbiorniki retencyjne na terenie leśnictw:

L.p Rok wybudowania Lokalizacja (leśnictwo) Ilość zbiorników Powierzchnia (ha) Pojemność zbiornika (m3)
1 2011 Bąbnica 11 5,29 153 865
2 2013 Czarnikowo 1 0,7 307 149
3 2013 Bukowo 1 0,13 13 210
4 2013 Bukowo 4 2,68 100 390
5 2015 Glinki 1 3,5 136 702
6 2015 Bąbnica 1 0,22 108 653
7 2015 Czarnikowo 1 0,45 93 977
8 2015 Glinki 2 10,5 1 248 038
      22 23,47 2 161 984

 

W okresie od 2011 do 2015 wykonano w sumie osiem obiektów, w skład których wchodzą 22 zbiorniki retencyjne.

Łączna ilość retencjonowanej wody wynosi ponad 2,1mln m3

Wykonane zbiorniki retencyjne wpływają między innymi na:

  • Zwiększanie zasobów wodnych Nadleśnictwa
  • odbudowę zdegradowanych siedlisk nieleśnych
  • przywrócenie właściwych stosunków wodnych
  • zwiększenie naturalnej biologicznej odporności drzewostanów w sąsiedztwie zbiorników
  • podniesienie poziomu wód gruntowych w przyległych obszarach lesnych - ubogich w wodę
  • spowolnienie odpływu wód gruntowych i powierzchniowych
  • powstrzymanie erozji wodnej i gruntowej
  • samooczyszczanie się wód przepływających przez zbiorniki
  • poprawę mikroklimatu na przyległych obszarach leśnych.

Ponadto, przez uwilgotnienie siedlisk, wpłyną  korzystnie na różnorodność biologiczną, a renaturyzacja obszarów wodno-błotnych pozwoli na właściwe wykształcenie zagrożonych siiedlisk przyrodniczych.