Wydawca treści Wydawca treści

Drzewostany referencyjne - Ostoje Różnorodności Biologicznej

Ostoje różnorodności biologicznej w ekosystemach leśnych zostały ustanowione w celu poprawy warunków bytowania i rozwoju organizmów związanych z rozkładającym się drewnem, w związku z tym na tych obszarach zabronione jest usuwanie posuszu oraz wszelkiego martwego drewna.

Są to obszary wyłączone z użytkowania gospodarczego, a możliwość prowadzenia w nich prac pozyskaniowych może zajść jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, a charakter prowadzonych cięć, nie może w żaden sposób naruszać charakteru ostoi.
Na terenie Nadleśnictwa Tychowo łączna powierzchnia obszarów objętych ochroną wynosi 548,41ha co stanowi 2,5% powierzchni leśnej nadleśnictwa.