Wydawca treści Wydawca treści

Nasze lasy

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej lasy Nadleśnictwa Tychowo leżą w I Krainie - Bałtyckiej, na granicy dwóch dzielnic: część zachodnia, północna i fragment południowej znajdują się w dzielnicy 4 - Pobrzeża Słowińskiego, mezoregionie c - Równiny Białogardzkiej (I.4.c), część wschodnia nadleśnictwa (z leśnictwami: Glinki, Smęcino, Dzięciołowo oraz fragmentami leśnictw: Krępa, Czarnikowo, Nosibądy i Drzonowo) położona jest w dzielnicy 5 - Pojezierza Drawsko-Kaszubskiego, mezoregionie b - Pojezierza Drawsko-Bytowskiego (I.5.b).

Widok z wieży przeciwpożarowej na lasy Nadleśnictwa Tychowo


Ukształtowanie powierzchni nadleśnictwa jest wynikiem działalności mas lądolodu ostatniego zlodowacenia bałtyckiego, współczesnej działalności erozyjnej i akumulacyjnej wód oraz działalności eolicznej. Obszar w środkowo-wschodniej części nadleśnictwa to teren silnie falisty, pocięty głębokimi dolinami i jarami, wyrzeźbionymi przez wody polodowcowe. Pozostała część charakteryzuje się terenem falistym i równinnym, z rzadko rozrzuconymi wzniesieniami.

Wysokość bezwzględna zawiera się w przedziale od około 50m n.p.m. – na poziomie rzeki Chotla w Bukówku, do około 203m n.p.m. – na północ od miejscowości Ujazd.
Nadleśnictwo Tychowo leży na obszarze zlewni rzek Przymorza, dorzecza Parsęty i jej dopływu - Radwi. Obszar nadleśnictwa jest dość ubogi w jeziora. Największym zbiornikiem wodnym jest Jezioro Rosnowskie (Zalew Rosnowski), powstałe po spiętrzeniu wód rzeki Radwi. Stanowi ono północną granicę nadleśnictwa. Głębokość maksymalna jeziora wynosi ok. 7,5m. Sieć wód powierzchniowych wzbogacają dość liczne, drobne „oczka" wodne oraz kilka obiektów małej retencji wodnej, z których najciekawsze i największe znajdują się na terenie leśnictw Bąbnica i Bukowo.Udział głównych gatunków lasotwórczych:

 • 73%So, Md,
 • 7%Db,
 • 4%Bk,
 • 5%Św,
 • 7%Brz,
 • 4%Ol.


Drzewostany w głównej mierze pochodzą z odnowień sztucznych. Niewielka część pochodzi z odnowienia naturalnego. Dotyczy to głównie drzewostanów Bk, Brz, Db, Gb – z samosiewu i Ol- z odrośli.

Drzewostan bukowy z odnowieniem naturalnym


Siedliska, na których prowadzona jest gospodarka leśna to przede wszystkim:

 • BMśw 27%,
 • LMśw 42%,
 • Bśw 5%,
 • Lśw 13%,
 • Ol 1%,
 • BMw 2%,
 • LMw 3%