Hodowla lasu

Głównym celem hodowli lasu jest zachowanie trwałości lasów i zmniejszenie ich podatności na zagrożenia poprzez odpowiednio prowadzone cięcia pielęgnacyjne, przebudowy drzewostanów i wprowadza podsadzenia produkcyjne.

Ochrona lasu

Lasy Nadleśnictwa Tychowo charakteryzują się dość dużym potencjalnym zagrożeniem tak ze strony czynników biotycznych, jak i abiotycznych. Wpływ na stan zdrowotny i sanitarny tutejszych lasów mają: udział drzewostanów na gruntach porolnych (46,0% - gruntów leśnych zalesionych); udział monokultur gatunków iglastych; warunki meteorologiczne; stan zwierzyny płowej.

Użytkowanie lasu

Nadrzędnym celem wszelkich poczynań gospodarczych nadleśnictwa jest zapewnienie trwałego użytkowania lasów i rozwijanie wszechstronnej ich użyteczności. Biorąc powyższe pod uwagę pozyskanie drewna nie przekracza ilości drewna przyrastającego.

Urządzanie lasu

Nadleśnictwo Tychowo prowadzi gospodarkę leśną w oparciu o plan urządzenia lasu, na okres od 1.01.2018 do 31.12.2027r. zatwierdzony Decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

Łowiectwo to jeden z najstarszych sposobów wykorzystania przyrody przez człowieka, pozostaje do dziś dla bardzo wielu ludzi pasją i najlepszym sposobem na aktywne spędzanie wolnego czasu. Jest ono także istotnym elementem gospodarki leśnej.

Certyfikaty

Nadleśnictwo Tychowo informuje, iż Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku posiada certyfikaty dobrej gospodarki leśnej.