Wydawca treści Wydawca treści

Obszar chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu "Dolina Radwi" (Mostowo - Zegrze).

 Utworzony został Uchwałą Nr X/46/75 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 17.11.1975r.

Celem utworzenia obszaru było:

  • zachowanie siedlisk zbiorowisk roślinnych i miejsc pobytu wielu gatunków zwierząt, w tym chronionych;
  • zachowanie nieskazitelnej przyrody w strefie ujęć wody;
  • zapewnienie miejsc do wypoczynku, turystyki, wędkowania dla mieszkańców Koszalina i turystów napływających z głębi kraju.

W granicach Nadleśnictwa Tychowo obejmuje on oddziały obrębu Poniki, położone na południe od Zalewu Rosnowskiego, których powierzchnia ogólna wynosi 536ha. Jest to teren atrakcyjny turystycznie, a stanowią go drzewostany sosnowe z domieszką świerka na siedliskach Bśw i BMśw.

Jest to atrakcyjne turystycznie połączenie borów sosnowych ze zbiornikiem wodnym. Obszar ten ponadto zaliczany został do lasów wodochronnych, w tym niektóre oddziały - do sfery ujęć i źródeł wody.