Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000

Obszary NATURA 2000 stanowią 11% powierzchni Nadleśnictwa Tychowo

Specjalne Obszary Ochrony siedlisk - część obszaru „DOLINA RADWI, CHOTLI i CHOCIELI" powierzchnia w nadleśnictwie 1666,25ha

Specjalne Obszary Ochrony siedlisk - część obszaru „DORZECZE PARSĘTY" – powierzchnia w nadleśnictwie 337,42ha

Obszary Specjalnej Ochrony ptaków- część „OSTOI DRAWSKIEJ" pow. 525,41ha

 


Ostoja Drawska

Ostoja Drawska

Kod obszaru: PLB320019

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

 

 

Obszar ten został powiększony rozporządzeniem Ministra Środowiska z 27.10.2008r. przez co objął on swym zasięgiem m.in. niewielki fragment obrębu Tychowo.

Na obszarze Ostoi Drawskiej występuje co najmniej 37 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 6 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Bardzo ważna ostoja dla kilku gatunków ptaków drapieżnych. W okresie lęgowym obszar zasiedla powyżej 3% populacji lęgowej puchacza, co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: bielik, błotniak stawowy, bocian czarny, kania czarna, kania ruda, orlik krzykliwy, trzmielojad, czapla siwa, gągoł, krakwa; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu występują bąk i bocian biały. Obszar ten jest także jedną z trzech najważniejszych w Polsce ostoi lęgowej żurawia.


Dorzecze Parsęty

Dorzecze Parsęty
Kod obszaru: PLH320007
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)


Obszar ten został zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 13.12.2007r.

Obszar obejmuje dorzecze rzeki Parsęty, dolina Parsęty jest szczególnie cenną ostoją ze względu na występowanie tu zróżnicowanych typów siedlisk i znaczne bogactwo świata roślin i zwierząt. Obszar, który przynależy do Nadleśnictwa Tychowo można podzielić na dwie części.
•    strome jary i wąwozy rzeki, Trzebiegoszczy i Raduszy;
•    liczne zakola, starorzecza, torfowiska, lasy łęgowe i zarośla wierzbowe pomiędzy Krosinem a Osówkiem;
Ostoja jest również szczególnie cenna ze względu na występujące tu gatunki zwierząt. Na szczególną uwagę zasługują najlepsze w Polsce (a może w Europie) warunki dla tarła łososi i troci wędrownej, pstrąga potokowego i lipienia oraz obecność w rzece licznej populacji strzebli potokowej, certy i węgorza pochodzenia naturalnego. Ostoja miejsce dużych skupisk źródeł wapiennych i nawapiennych na Pomorzu oraz duże zróżnicowanie wielu typów mokradeł. Poza tym jest to naturalny korytarz ekologiczny o znaczeniu lokalnym i regionalnym i ważne miejsce wypoczynku i rekreacji.


Dolina Radwi, Chocieli i Chotli

Dolina Radwi, Chocieli i Chotli

Kod obszaru: PLH320022

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar ten został zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 12.12.2008r.

Obszar obejmuje dolinę rzeki Radwi i doliny jej największych dopływów: Chotli i Chocieli, od obszarów źródliskowych do strefy ujścia do rzeki Parsęty w Karlinie.

Na terenie Nadleśnictwa Tychowo ostoja ta obejmuje:

  • sztuczny zbiornik zaporowy na rzece Radew - jezioro Rosnowskie w północnym zasięgu nadleśnictwa,
  • dolinę rzeki Chotli przecinającą tereny nadleśnictwa urozmaiconą rzeźbą terenu, głębokimi jarami i wąwozami.

Obszar doliny Radwi, Chotli i Chocieli obejmuje szereg ważnych i cennych siedlisk z Dyrektywy Siedliskowej. Wiele z nich jest ważnym biotopem dla cennej fauny i flory. Na szczególną uwagę i podkreślenie zasługuje: - największa koncentracja zjawisk źródliskowych na Pomorzu; - strome wąwozy i jary oraz ogromne nisze źródliskowe z rzadkimi zbiorowiskami wapniolubnych mchów i wątrobowców oraz obecnością roślin naczyniowych o podgórskim charakterze; - rozległe w dolinach rzecznych lasy łęgowe o charakterze źródliskowym ze storczykiem Fuchsa;