Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Lasy Nadleśnictwa Tychowo charakteryzują się dość dużym potencjalnym zagrożeniem tak ze strony czynników biotycznych, jak i abiotycznych. Wpływ na stan zdrowotny i sanitarny tutejszych lasów mają: udział drzewostanów na gruntach porolnych (46,0% - gruntów leśnych zalesionych); udział monokultur gatunków iglastych; warunki meteorologiczne; stan zwierzyny płowej.


Podstawą ochrony lasu w nadleśnictwie jest profilaktyka, której głównym zadaniem jest kontrola występowania jak i ocena zagrożenia lasu przez czynniki chorobotwórcze i podejmowanie działań zmierzających do wyhodowania drzewostanów wielogatunkowych w dobrej kondycji zdrowotnej.


Realizowane jest to przez:

  1. Ocena występowania i zwalczania szkodliwych owadów.
  2. Ocena występowania i zwalczania chorób grzybowych.
  3. Przebudowa monokultur na drzewostany wielogatunkowe dostosowane do siedliska.
  4. Ochrona lasu przed szkodami powodowanymi przez zwierzynę leśną.
  5. Działania mające zwiększyć odporność drzewostanów na czynniki klimatyczne.

 

Pułapki feromonowe na korniki

Zabiegi ochroniarskie stosowane w lennictwach to: wykładanie pułapek klasycznych, feromonowych, szybkie wycinanie i korowanie lub wywożenie poza strefę zagrożenia drzew zasiedlonych. Najpoważniejszym zabiegiem ratowniczym w lasach nadleśnictwa było zwalczanie w 2005 r. poprocha cetyniaka na pow. 4625ha.
Na gruntach porolnych, gdzie występuje zagrożenie patogenami korzeni: hubą korzeniową i opieńkowi zgnilizną korzeni stosuje się zabezpieczenie pniaków poprzez stosowanie biopreparatu zawierającego grzybnię żylicy olbrzymiej (Phlebia gigantea) - grzyba przerywającego rozwój huby. Jednocześnie w celu zwiększenia stabilności tych drzewostanów wprowadza się podszyty i podsadzenia produkcyjne.

Podszyty bukowe w drzewostanie porolnym po gradacji szkodników


Jednym z istotnych zagrożeń upraw i młodników są uszkodzenia od zwierząt łownych. W nadleśnictwie szkody te są minimalizowane poprzez, utrzymanie liczebności populacji zwierząt na poziomie gospodarczo znośnym, stwarzaniu odpowiedniej bazy żerowej przez cały rok a także grodzenie najbardziej zagrożonych upraw.
Oprócz zwalczania zagrożeń ochrona lasu zajmuje się również ochroną pożytecznej fauny, takiej jak np. ptaki owadożerne, które są naszymi sprzymierzeńcami w walce ze szkodnikami. Co roku wykładamy dla nich karmę, nowe budki lęgowe, schrony dla nietoperzy, zakładamy remizy śródleśne.